Allmänna villkor

Allmänna villkor och
Information om kunden

Innehållsförteckning

1. Tillämpningsområde
2. Ingående av avtalet
3. Rätt att avbryta
4. Pris och leveranskostnader
5. Villkor för transport och leverans
6. Ansvar för brister
7. Lag och jurisdiktion
8. Alternativ tvistlösning

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa villkor från företaget Flowresin BV (nedan kallad “Säljaren”) ska tillämpas på alla avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare (nedan kallad “Kunden”) och Säljaren avseende alla varor och/eller tjänster som presenteras i Säljarens webbshop. Införandet av kundens egna villkor motsätts härmed, såvida inte andra villkor har fastställts.

1.2 En konsument enligt dessa villkor är en person som agerar i syften som helt eller huvudsakligen ligger utanför dennes handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. En näringsidkare enligt dessa villkor är en person som agerar för ändamål som rör personens handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke, oavsett om han eller hon agerar personligen eller genom en annan person som agerar i näringsidkarens namn eller för hans eller hennes räkning.

2) Slutande av avtalet

2.1 Produktbeskrivningarna i Säljarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden från Säljarens sida, utan tjänar endast till att lägga fram ett bindande erbjudande från Kunden.

2.2 Kunden kan lämna in anbudet med hjälp av det beställningsformulär som finns integrerat i säljarens webbutik. Genom att göra detta, efter att ha placerat de valda varorna och/eller tjänsterna i den virtuella korgen och gått igenom beställningsprocessen, och genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande om de varor och/eller tjänster som finns i den virtuella korgen. Kunden kan också lägga fram sitt anbud till säljaren via telefon eller e-post.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens anbud inom fem dagar.

  • genom att överföra en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i skriftlig form (fax eller e-post); i den mån det är avgörande att kunden tar emot orderbekräftelsen, eller
  • genom att leverera de beställda varorna till kunden; i den mån det är avgörande att kunden tar emot varorna, eller
  • genom att begära att kunden betalar efter att han/hon har lagt sin beställning.
    Avtalet ska ingås vid den tidpunkt då ett av de ovannämnda alternativen inträffar.

Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom den ovannämnda tiden ska detta anses som ett avslag på erbjudandet med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Tidsfristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter det att kunden har skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickades.

2.5 Avtalets innehåll lagras av säljaren och skickas skriftligen till kunden inklusive dessa villkor och kundinformation (t.ex. via e-post, fax eller brev) efter att kunden har lämnat in sin beställning. Dessutom lagras avtalets innehåll på säljarens webbplats och kan hittas av kunden i kundinloggningen via det lösenordsskyddade kundkontot, förutsatt att kunden har skapat ett kundkonto i nätbutiken innan han/hon lämnar in sin beställning.

2.6 Kunden kan korrigera alla uppgifter som skrivits in med hjälp av den vanliga tangentbords- och musfunktionen innan han eller hon lämnar in sin bindande beställning. Innan beställningen skickas in visas alla uppgifter i ett bekräftelsefönster och kan korrigeras med hjälp av vanliga tangentbords- och musfunktioner.

2.7 Avtalsspråket är engelska.

2.8 Behandling av beställningar och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Det är kundens ansvar att se till att den e-postadress som han/hon anger för orderhantering är korrekt, så att e-postmeddelanden från säljaren kan tas emot på denna adress. Särskilt om SPAM-filter används är det kundens ansvar att se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som säljaren anlitar för att behandla beställningen kan levereras.

3) Rätt att avbryta

Konsumenter har rätt till ångerrätt. Detaljerad information om ångerrätten finns i Säljarens anvisningar om ångerrätt.

4) Pris och leveranskostnader

4.1 Om inget annat anges i produktbeskrivningarna är de angivna priserna slutpriser och inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten. Eventuella extra leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Betalning kan ske med ett av de sätt som anges i Säljarens webbutik .

4.3 Om förskottsbetalning har avtalats ska betalning ske omedelbart efter det att avtalet har ingåtts.

4.4 När betalningar görs med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal sker hanteringen av betalningar via betaltjänstleverantören PayPal ((Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad “PayPal”) i enlighet med PayPal:s användningsvillkor som kan läsas på: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_GB. Om kunden inte har något PayPal-konto gäller de villkor som gäller för betalningar utan PayPal-konto. De kan ses på följande adress: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Frakt och leveransvillkor

5.1 Varor levereras i allmänhet på avsändningsvägen till den leveransadress som kunden har angett, om inget annat avtalats. För transaktionsförfarandet ska den leveransadress som kunden har angett i beställningsprocessen gälla.

5.2 Om leverans till kunden inte är möjlig, returnerar det tilldelade transportföretaget varorna till säljaren och kunden står för kostnaden för den misslyckade försändelsen. Detta gäller inte om kunden inte är ansvarig för den händelse som medför att leveransen är omöjlig, eller om han/hon tillfälligt har hindrats från att ta emot de beställda varorna, såvida inte säljaren har meddelat kunden i tillräckligt god tid före leveransen.

5.3 Säljaren förbehåller sig rätten till delleveranser. I detta fall informerar säljaren kunden om vid vilken tidpunkt alla delbetalningar kommer att levereras. Leveransen bör slutföras inom en rimlig tidsperiod. Inga extra kostnader kommer att krävas för sådan delleverans. Om kunden har begärt en delleverans förbehåller säljaren sig dock rätten att debitera kunden för de extra leveranskostnaderna.

5.4 Risken för oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig försämring av de sålda varorna ska i princip överföras till kunden när de kommer i kundens fysiska besittning eller till en person som kunden har identifierat för att ta varorna i besittning. . Om kunden agerar som näringsidkare ska risken för oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig försämring vid försäljning genom försändelse överföras vid leverans av varorna till en kvalificerad transportperson på säljarens verksamhetsställe.

5.5 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet vid felaktig eller olämplig självförsörjning. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och om han har ingått en konkret säkringstransaktion med leverantören. Säljaren ska göra alla rimliga ansträngningar för att få tag på varorna. Om varorna inte är tillgängliga eller endast delvis tillgängliga ska han informera kunden utan dröjsmål, och betalningar som kunden har gjort kommer omedelbart att återbetalas.

5.6 Av logistiska skäl är det inte möjligt för kunden att hämta varan.

6) Ansvar för fel

6.1 De lagstadgade konsumenträttigheterna gäller.

6.2 Om kunden är en konsument och han använder sin kortsiktiga rätt att avvisa produkten måste han returnera produkten på egen bekostnad.

7) Lag och jurisdiktion

7.1 Om en kund agerar som konsument i enlighet med punkt 1.2 ska alla avtalsförhållanden mellan parterna regleras av lagen i det land där kunden har sin vanliga vistelseort. FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor är utesluten. Dessutom har domstolarna i den stat där kunden har sin hemvist exklusiv behörighet för alla tvister som rör dessa relationer.

7.2 Om en kund agerar som näringsidkare i enlighet med punkt 1.2 regleras avtalsförhållandena mellan parterna av lagen i det land där säljaren har sitt säte. FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor är utesluten. Dessutom kommer domstolarna i den stat där säljaren har sitt säte att ha exklusiv jurisdiktion för alla tvister som rör dessa relationer.

8) Alternativ tvistlösning

Säljaren är varken skyldig eller beredd att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en alternativ tvistlösningsinstans.

Fast delivery

Home in a week

A brands only

Top quality guaranteed

Expert advice

More than 10 years of experience

All RAL colors

Extensive selection